Program wyborczy Tadeusza Pelczara oraz Prawa i Sprawiedliwości dla gminy Korczyna

 

Przejrzysta i otwarta gmina

 • Przejrzystość i jawność wszystkich zamówień publicznych, wprowadzenie zapisów prospołecznych w zamówieniach publicznych promujących firmy zatrudniające na podstawie umowy o pracę, publikowanie na stronie internetowej gminy Korczyna informacji o zamówieniach publicznych podlegających zleceniu z wolnej ręki
 • Elektroniczny rejestr zawartych przez gminę umów
 • Bieżący monitoring i ocena on-line przez mieszkańców gminnych usług publicznych, np. zaopatrzenia w wodę; odbiór śmieci; transport zbiorowy, przedszkola; szkoły itd.
 • Informatyzacja Urzędu Gminy, elektroniczny obieg dokumentów, umożliwiający realizację jak największej liczby spraw on-line bez konieczności wypełniania i składania formularzy w urzędzie
 • Przeprowadzanie otwartych konkursów na stanowiska w administracji samorządowej
  i jednostkach podległych
 • Założenie i bieżąca aktualizacja bazy danych aktywnych przedsiębiorców z gminy Korczyna.
  Cel wdrożenia bazy: kierowanie zapytań ofertowych w pierwszej kolejności do firm działających na terenie Gminy Korczyna oraz informowanie przedsiębiorców o wdrażanych projektach wsparcia, naborach wniosków o dotacje dla przedsiębiorstw
 • Bezpośrednie transmisje on-line z posiedzeń Rady Gminy

 

Mieszkańcy mają prawo wiedzieć

 • Profesjonalnie prowadzona strona internetowa gminy Korczyna oraz komunikacja z mieszkańcami również poprzez inne portale społecznościowe
 • Wprowadzenie cyklicznych spotkań wójta, jego zastępcy i dyrektorów jednostek organizacyjnych z mieszkańcami poszczególnych sołectw w godzinach popołudniowych przynajmniej raz na pół roku.
 • Raz w miesiącu moderowany chat wójta poświęcony najważniejszym zagadnieniom gminy Korczyna
 • Wydawanie kwartalnika gminy Korczyna – bezpłatne wydawnictwo, dokumentujące życie w gminie, informujące o najważniejszych wydarzeniach, planowanych inwestycjach itp. Wydawnictwo dystrybuowane będzie np. w lokalnych sklepach, urządzie gminy, GOPS, itp.
 • Promowanie na preferencyjnych warunkach lokalnych firm z terenu gminy Korczyna na łamach kwartalnika gminy Korczyna
 • Wprowadzenie przez GOPS obsługi bezpłatnych porad prawnych

 

Mieszkańcy decydują

 • Elektroniczny budżet obywatelski aby mieszkańcy mieli wpływ na projekty realizowane przez gminę Korczyna, z transparentną procedurą wyłaniania projektów, prowadzoną na stronie internetowej w ramach projektu e-urząd. Wysokość budżetu obywatelskiego będzie wynosić nie mniej niż 100 000 zł
 • Aktywizacja mieszkańców poszczególnych sołectw przy ustalaniu celu wydatkowania budżetu sołeckiego. Zobowiązanie sołtysów do obwieszczenia informacji o uchwalonym budżecie sołeckim oraz zebrania pomysłów mieszkańców. Współdecydowanie mieszkańców poszczególnych sołectw o budżecie sołeckim z procedurą wyłaniania projektów jak w budżecie obywatelskim.
 • Obowiązkowe konsultacje społeczne przed planowaniem inwestycji dla kwot o wartości powyżej 2% budżetu, przy zachowaniu głosu decydującego dla wójta i Rady Gminy Korczyna

 

Zdrowi i aktywni mieszkańcy

 • Organizacja oraz dofinansowanie zajęć nauki pływania dla dzieci z gminnych szkół podstawowych,
 • Wsparcie rozwoju dzieci poprzez organizację zajęć pobudzający pasję i kreatywność
 • Wprowadzenie przejrzystych i transparentnych kryteriów podziału środków wspierających działalność sportową
 • Powołanie Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji (dalej GOKSiR) w miejsce dotychczasowego Gminnego Ośrodka Kultury. Powierzenie GOKSiR zarządzania obiektami sportowymi na terenie Gminy Korczyna; powołanie Grupy Nordic Walking, Run and Bike zajmującej się promocją i organizacją zajęć sportowych, a w przyszłości organizacją cyklicznych imprez sportowych w tych popularnych dyscyplinach. Pozostawienie w zakresie GOKSiR obecnego zakresu działalności GOK
 • Aktywizacja kulturalna mieszkańców – nowa oferta GOK (GOKSiR) m.in. organizacja wycieczek i wyjazdów turystycznych, rajdów rowerowych, spacerów nordic walking, organizacja wieczorów poezji, historycznych, muzycznych oraz innych tematycznych spotkań
 • Organizacja wydarzeń kulturalnych o randze ponadlokalnej
 • Wspieranie działalności jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej stanowiącej niezbędny system bezpieczeństwa mieszkańców gminy
 • Promocja i wsparcie organizacji pozarządowych: kół gospodyń wiejskich, stowarzyszeń, klubów sportowych oraz organizacji non profit
 • Działalność na rzecz polepszenia dostępu do lekarzy specjalistów na terenie gminy Korczyna
 • Przystąpienie do programu ministerialnego SKAUT

 

Dla seniorów

 • Przystąpienie do programu ministerialnego „Opieka 75+”
 • Organizacja przez GOK (GOKSiR) zajęć rekreacyjnych, wycieczek i spotkań kulturalnych
 • Organizacja lokalnych klubów seniora działających cyklicznie z przygotowaniem posiłków i organizacją zajęć realizowaną przez koła gospodyń wiejskich

 

Budowanie i usługi publiczne dla dobra mieszkańców

 • Budowa nowoczesnego przedszkola w Korczynie z odziałem żłobkowym, stały rozwój opieki przedszkolnej na terenie gminy Korczyna
 • Tworzenie i reorganizacja świetlic szkolnych, podział na grupy wiekowe, doposażenie
 • Budowa, rozbudowa i oznaczenie ścieżek rowerowych, biegowych, narciarskich i nordic walking
 • Modernizacja i budowa dróg gminnych, chodników i oświetleń. Uporządkowanie oznakowania dróg, wprowadzenie nazw ulic i nowej numeracji w Komborni; zmiana pierwszeństwa ruchu na wąskim moście na ul. Akacjowej
 • Podniesienie poziomu utrzymania czystości chodników, dróg itd. oraz odśnieżania
 • Dalszy rozwój sieci wodociągowych; kanalizacyjnych na terenie Gminy Korczyna; weryfikacja przyczyn wysokiej opłaty za ścieki i podjęcie działań w celu jej obniżenia
 • Wspieranie działań mających na celu budowę na terenie gminy Korczyna sieci światłowodowych zapewniających mieszkańcom dostęp do szybkiego internetu oraz innych usług on-line
 • Promocja recyklingu wśród mieszkańców i firm oraz działania proekologiczne redukujące zanieczyszczenia powietrza m.in. termomodernizacje, wymianę starych pieców oraz elektroniczne monitorowanie jakości powietrza z informacją dostępną na stronie internetowej gminy
 • Zwiększenie dostępności usług związanych z transportem publicznym, umożliwiającym sprawny dojazd do innych miejscowości, dostosowany do rytmu dnia mieszańców
 • Poprawa jakości życia osób niepełnosprawnych oraz dostępności do obiektów poprzez likwidację barier architektonicznych
 • Weryfikacja i obniżenie kosztów eksploatacji obiektów użyteczności publicznej, np. szkół; przedszkoli itd. poprzez audyt energochłonności z uwzględnieniem zastosowanych rozwiązań technicznych, a następnie wdrożenie rozwiązań technicznych obniżających koszty eksploatacji, np. baterie kompensacji mocy; wymiana oświetlenia na LED; docieplenia stropów, systemów fotowoltaiki, itp.

 

Przedszkola, szkoły, urzędy

 • Informatyzacja przedszkoli i szkół: płatność elektroniczna; wymiana informacji za pomocą bezpłatnych powiadomień SMS generowanych z np. e-dziennika i innych narządzi komunikacji elektronicznej
 • Zapewnienie w miarę możliwości finansowych gminy nakładów na konieczne remonty i zakup nowego wyposażenia
 • Zakup busa w celu dowozu dzieci i młodzieży szkolnej do szkół, na zajęcia np. nauki pływania; wycieczki szkolne; imprezy typu zawody sportowe czy olimpiady
 • Poprawa warunków pracy w Urzędach poprzez instalację urządzeń klimatyzacji
 • Wprowadzenie szkoleń podnoszących kwalifikację zawodowe

 

Przedsiębiorczość i rozwój

 • Wprowadzenie okresowej ulgi podatkowej dla nowych podmiotów gospodarczych rozpoczynających działalność na terenie gminy Korczyna
 • Utworzenie w Urzędzie Gminy Korczyna stanowiska do spraw promocji i wsparcia przedsiębiorczości lokalnej, w zakresie pomocy w pozyskiwaniu funduszy na rozwój przedsiębiorstw; realizacji szkoleń, promocji lokalnych produktów, wsparcia nowych podmiotów gospodarczych oraz osób chcących podjąć działalność gospodarczą
 • Bezpłatne udostępnienie przedsiębiorcom sali konferencyjnej GOK (GOKSiR) w celu realizacji szkoleń pracowników przeprowadzanych przez firmy zewnętrzne
 • Włączenie „Czarnorzecko – Strzyżowskiej Lokalnej Grupy Działania” w rozwój oraz promocję lokalnych firm, promocję lokalnych produktów; rzetelne informowanie ogółu firm i instytucji o planowanych naborach
 • Podjęcie działań w zakresie przygotowania infrastruktury i terenów inwestycyjnych w związku z planowaną realizacją trasy S19
 • Promocja lokalnych produktów rolnych
 • Aktywna współpraca z Miastem Krosno oraz gminami w ramach budowy strategii rozwoju MOF Krosno
 • Nasilenie działań w celu przeprowadzenia remontu drogi nr 991 na odcinku Korczyna Rynek -Lutcza

 

Główne założenia programu rozwoju powiatu krośnieńskiego KW Prawo i Sprawiedliwość na lata 2018-2023

 • Rozwijanie współpracy pomiędzy samorządami powiatu krośnieńskiego w zakresie remontów i modernizacji dróg powiatowych, mostów, kładek, chodników i ścieżek rowerowych
 • Wsparcie rodzicielstwa zastępczego oraz działań na rzecz likwidacji barier architektonicznych na terenie powiatu krośnieńskiego
 • Wsparcie jednostek powiatowych w celu objęcia kompleksowymi programami terapeutycznymi dzieci i młodzieży z autyzmem, upośledzeniem umysłowym oraz innymi zaburzeniami rozwoju
 • Usprawnienie i poprawa dostępności specjalistycznej opieki medycznej
 • Skoordynowanie działań samorządów w zakresie promocji turystycznej powiatu krośnieńskiego
 • Promocja turystyki powiatu krośnieńskiego szansą na nowe inwestycje oraz nowe miejsca pracy, przy wykorzystaniu perspektywy uruchomienia drogi S-19
 • Dołożenie starań przy wykorzystaniu perspektywy uruchomienia drogi S-19 do powstania udogodnień komunikacyjnych dla mieszkańców powiatu krośnieńskiego
 • Utworzenie punktów konsultacyjnych, oferujących bezpłatne porady i pomoc prawną
 • Stworzenie warunków umożliwiających podnoszenie kwalifikacji przez rolników, poprzez organizacje szkoleń i udział w wystawach rolniczych
 • Stworzenie warunków do rozwoju gospodarstw agroturystycznych, ich promocja oraz udział w targach i innych wydarzeniach branżowych
 • Wsparcie działań w zakresie zwiększenia sieci punktów pocztowych na terenie powiatu krośnieńskiego
 • Usprawnienie transportu publicznego, przede wszystkim w zakresie dojazdów do szkół
 • Podjęcie działań do poprawy życia seniorów poprzez utworzenie domów seniora